Reisevilkår

BESTILLING OG BETALING

Reisearrangøren kan fastsette at en reisende ved påmelding skal betale et depositum. Reisearrangøren fastsetter når restbeløpet (eller eventuelt hele reisens pris) skal innbetales.

Påmeldingen er bindende når den er levert skriftlig og depositumet er innbetalt. Innen den tid har arrangøren rett til å meddele den reisende at arrangøren ikke ønsker å bli bundet. Det skal gjøres klart for den reisende når denne er bundet og at arrangøren er bundet på et senere tidspunkt.

Arrangøren skal tilby den reisende avbestillingsbeskyttelse. Betaling må gjøres via
reisearrangørens betalingstjeneste på sin hjemmeside eller ved og benytte tilsendt faktura.

BESTILLINGENS OMFANG

Bestillingen omfatter de ytelser som er avtalt mellom arrangøren og den reisende. Ved vurderingen av hva som er avtalt, tas det utgangspunkt i det utstedte reisedokument, og det skal legges vekt på hva som er lovet i arrangørens brosjyrer, annonser og annet markedsføringsmateriell.

Videre skriftlige opplysninger om reisen gitt av samarbeidspartnere, samt det man har grunn til å vente seg i henhold til det nevnte materiell.

Dersom arrangøren vil ta et forbehold som knytter seg til bestemte sider ved transporten, hotellet m.m., må dette bekreftes skriftlig.

Dersom bestillingen skal fravike programmet eller omfatte tilleggsytelser som f.eks. enkeltværelse, utflukter eller lignende, skal dette bekreftes skriftlig.

For alle priser tilknyttet reiser med reiseleder hos Mctours.no er prisliste pr. person i det beskrevne bo alternativ i dobbeltrom. Prislisten gjelder inntil ny utkommer.

INFORMASJON TIL DEN REISENDE

Ved bestilling, eller senest ved oversendelse av reisedokumentene, skal den reisende gjøres oppmerksom på følgende forhold:

  1. Arrangørens navn, adresse og telefon, reisens pris og hvilke ytelser som inngår i prisen
  2. At den reisende selv må sørge for gyldig pass, eventuelt visum, vaksinasjoner og de forsikringer som ønskes(reisegods, ansvar, eventuell avbestillingsforsikring,sykeforsikring m.m.).
  3. De alminnelige og spesielle vilkår som gjelder for reisen som er bestilt og hvor disse vilkårene er å finne. Dersom det for den aktuelle reisen skal gjelde vilkår som avviker fra disse alminnelige vilkårene, skal dette tydelig fremgå.